Hong Kong 2022  |  Hong Kong 2021  | Hong Kong 2020 |  Hong Kong 2019  |  Hong Kong 5  |  Hong Kong 4  |  Hong Kong 3  |  Hong Kong 2  |  Hong Kong  |  China  |  India  |  Vietnam  |  Malaysia  |  New Zealand  |  New Zealand 2017  |  New Zealand 2019  |  UK 2016  |  UK 2018  |  Flat hunting  |  xtra  |  Guangzhou Jan 2019  |  Macau 2019  |  Music  |  Videos  |  Blog

Andy Statham

Boxing Day (26-12-20)
Tai Tan Family Trail (21-12-20)
Sham Chung (02-12-20)
Lai Chi Chong (28-11-20)
Peng Chau (26-10-20)
Fan Lau (18-10-20)
Cheung Chau (22-07-20)
Tai Mei Tuk (22-03-20)
Sai Kung Geopark (01-03-20)
Ho Pui - Lui Kung Tin Tsuen (31-01-20)

Tai Mei Tuk (22-03-20)

Bike!
Pat Sin Leng hills above Tai Mei Tuk
Plover Cove reservoir
Tai Mei Tuk water sports centre
Ma On Shan from Tai Mei Tuk dam
Kite flying at Tai Mei Tuk
The dam, Tai Mei Tuk
Tai Mei Tuk
Tai Mei Tuk
Tai Mei Tuk
Relaxing at Tai Mei Tuk