Hong Kong 2022  |  Hong Kong 2021  |  Hong Kong 2020  |  Hong Kong 2019  |  Hong Kong 5  |  Hong Kong 4  |  Hong Kong 3  |  Hong Kong 2  |  Hong Kong  |  China  |  India  |  Vietnam  |  Malaysia  |  New Zealand  |  New Zealand 2017  |  New Zealand 2019  |  UK 2016  |  UK 2018  |  Flat hunting  |  xtra  | Guangzhou Jan 2019 |  Macau 2019  |  Music  |  Videos  |  Blog

Andy Statham

High speed train
Lingnan Tiandi
Guangzhou River
Breakfast
Cencun
Fo Je's house, Panyu
Dafu Shan Park

Dafu Shan Park

img_0515.jpg
img_0518.jpg
img_0519.jpg
img_0522.jpg
wechatimg325.jpg
img_0524.jpg
wechatimg322.jpg
wechatimg323.jpg
wechatimg324.jpg
img_0528.jpg
wechatimg320.jpg
img_0529.jpg
img_0530.jpg
img_0531.jpg
img_0533.jpg
img_0535.jpg
img_0536.jpg
img_0537.jpg
img_0538.jpg
img_0541.jpg
wechatimg317.jpg
img_0542.jpg
img_0544.jpg
img_0576.jpg
img_0577.jpg