Hong Kong 2022  |  Hong Kong 2021  |  Hong Kong 2020  |  Hong Kong 2019  | Hong Kong 5 |  Hong Kong 4  |  Hong Kong 3  |  Hong Kong 2  |  Hong Kong  |  China  |  India  |  Vietnam  |  Malaysia  |  New Zealand  |  New Zealand 2017  |  New Zealand 2019  |  UK 2016  |  UK 2018  |  Flat hunting  |  xtra  |  Guangzhou Jan 2019  |  Macau 2019  |  Music  |  Videos  |  Blog

Andy Statham

Yim Tin Tsai (27-12-19)
Ocean Park to Stanley (14-12-19)
Ma On Shan Tsuen (28-09-19)
Lions Nature Ctr (21-09-19)
Tai O (27-07-19)
Peng Chau (29-06-19)
Cheung Sheung 2 (15-06-19)
HKU Gala Day (14-06-19)
Kam Kung Leng
Mount Johnston (26-04-19)
Lead Mine Pass (06-03-19)
South Lantau Trail (17-03-19)
Man Kok Tsui (12-03-19)
Tai Fu Tai 2 (27-12-18)
HK Education Uni (07-11-18)
Clearwater Bay CP (24-11-18)

Tai Fu Tai 2 (27-12-18)

img_0061.jpg
img_0063.jpg
img_0065.jpg
img_0066.jpg
img_0068.jpg
img_0069.jpg
img_0070.jpg
img_0074.jpg
With Patrick the custodian
With Patrick the custodian